Executive Committee

 • 1920-32 - Sir D J Tata
 • 1932-38 - Sir N B Saklatvala
 • 1938-91 - Mr. J R D Tata
 • 1991-92 - Mr. J R D Tata
 • 1991-92 - Mr. J R D Tata
 • 1991-92 - Mr. Ratan Tata
 • President - Mr. R N Tata
 • Dy. President - Dr. J J Irani
 • Dy. President - Mr. B Muthuraman
 • Chairman - Mr. Uttam Singh
 • Vice Chairman - Mr. Tarun Daga
 • Hon. Secretary - Mr. Amitava Baksi
 • Hon. Jt Secretary - Mr. Ayan Lahiri
 • Hon. Treasurer - Mr. Umanath Mishra
 • Hon. Jt Treasurer - Mr. Vinay Kumar Sharma
 • Mr. Jayanta Banerjee
 • Mr. Swastika Basu
 • Mr. Chanakya Chaudary
 • Air Marshal (DR) Rajan Chaudary, AVSM, VSM (Retd.)
 • Ms. Alka Garg
 • Mr. Bhavuk Gupta
 • Mr. Neeraj Kant
 • Mr. A M Mishra
 • Mr. Diloo B Parikh
 • Mr. D B Sundara Ramam
 • Capt. Ravi Radhakrishnan
 • Dr. R Sarma

Entertainment Committee

 • Chairman - Raju Sharma
 • Sukanya Das
 • Alka Gard
 • Sonu Sabharwal

Sports Committee

 • Chairman - Ravi Radhakrishnan
 • Ayan Lahiri
 • Yim Dotiwalla
 • Ravi Rungta
 • Capt. Neeraj Madan
 • Dr. Sharad Kumar Sinha

Apex Membership Committee

 • Chairman - Uttam Singh
 • Amitava Bakshi
 • Neeraj Kant

Membership Sub-ommittee

 • Chairman - Amitava Bakshi
 • Neeraj Kant
 • D. B. Sundara Ramam

Finance & Resource Mobilization Committee

 • Chairman - Amitava Bakshi
 • Umarnath Mishra
 • Vinay Kr. Sharma

Food & Beverage Committee

 • Chairman - Neeraj Kant
 • Saibal Kumar Ghose
 • Swastika Basu
 • Umarnath Mishra
 • Nipam Mehta
 • Komal Gupta

Legal Committee

 • Chairman - Rituraj Sinha
 • Umarnath Mishra
 • Sumir Mathur
 • Gyanendra Karan

HR & IR

 • Bhavik Gupta
 • Abhijeet Singh
 • Tanvi

Beldih Residency Committee

 • Swapna Jaiswal
 • Swastika Basu
 • S. K. Hazra
 • Sanjay Kumar

Infrastructure Committee

 • Chairman - Tarun Daga
 • Amitava Bakshi
 • A. M. Mishra
 • Sanjay Kumar

IT Committee

 • Chairman - Jayanta Banerjee
 • Amarnath
 • Zia Ahmed
 • Ayan Lahiri

Movie Committee

 • Chairman - Anup Banerjee
 • Amitava Bakshi

Communication

 • Mr. Amresh Sinha